Основна дейност

..

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ


Читалището е основано през далечната 1873 г. в гр. Тутракан под името „Возрождение“ от учителя Неделчо Балкански и от родолюбиви българи. Дълбоката взаимовръзка  с миналото, с традициите, с образователния процес, културата и благотворителността е в основата на авторитета му и неговото легитимиране пред обществото. През своята 140-годишна история, тутраканското читалище има своята завоювана позиция за работа в подкрепа на общността  и през годините е спечелило доверието на  хората. Уникален е неговият потенциал да насърчава социалната промяна и да укрепва гражданското общество. Читалището се уповава на своите корени като национална, социална, културна, образователна и информационна организация и отговаря на предизвикателствата на днешния свят. То  организира своята дейност, като спазва основните принципи в Закона за народните читалища. Поддържа своята членска маса и се ръководи от своя върховен орган – Общото събрание и от законно избрано читалищно настоятелство.
Основните приоритети в читалищната дейност са регламентирани и произтичат от Закона за народните читалища и от общинската културна политика, осъществяваща се на основание на действащата нормативна уредба.
Основа на успешната работа е съчетаването на традицията със съвременните изисквания. Така използвайки старите традиции и съобразявайки се с новите обстоятелства да бъде надградено старото и да се съгради по-доброто ново.